JOUW GEGEVENS, ONZE ZORG Privacybeleid
Privacybeleid Inleiding

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de stichting Stichting Bedrijvenronde Hart van Brabant (kvk: 18082887). Vanuit deze stichting organiseren wij, leden van de JCI Hart van Brabant, de 013 Business Tour. Bij het organiseren van de 013 Business Tour worden persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kan je teruglezen hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van jouw relatie met de stichting en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende persoonsgegevens:

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het organiseren van de 013 Business Tour;
  2. Het voeren van een (financiƫle) administratie;
  3. Het verwerken en uitvoeren van opdrachten;
  4. Het verzenden van nieuwsbrieven of mailings;
  5. De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

De persoonsgegevens van deelnemers aan de 013 Business Tour verwijderen wij binnen 2 maanden nadat de 013 Business Tour heeft plaatsgevonden.

Delen

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt met jouw toestemming, in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover wij gebruik maken van een verwerker van persoonsgegevens in de zin van de AVG hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@013businesstour.nl

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@013businesstour.nl.

Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kan je vinden op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.